Brugsbetingelser

Det er kun tilladt at kopiere indholdet af websiden til personlig brug.
Det er derimod forbudt at ændre, kopiere, videregive, udlåne eller på anden måde udbrede indholdet af denne webside uden tilladelse.
Indholdet på denne webside må ikke sælges eller på anden måde videregives mod betaling. Hverken ejeren af siden eller andre personer, der er involveret i udarbejdelse, produktion og offentliggørelse af denne webside kan holdes ansvarlig for eventuelle direkte og/eller indirekte skader på grund af og/eller som følge af adgang til og brug af websiden.
Ejeren af websiden er ikke ansvarlig for skader, såsom virus, som brugerens computer måtte lide som følge af brug af eller adgang til websiden eller download af indholdet.
Alle fremsendte personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med loven. Alle ikke personlige oplysninger, der gives via internettet (fx. forslag, ideer, tegninger, projekter mv.), bliver og forbliver modtagerens ejendom, som overdrages gratis og med enhver rettighed i forbindelse hermed.
Ikke personlige oplysninger betragtes ikke som fortrolige.